Algemene leveringsvoorwaarden Banketbakkerij Lex Verkley B.V.

Artikel 1 – werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen leverancier en afnemer, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer.

Artikel 2 – totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen van de zijde van de leverancier zijn herroepelijk, tenzij een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de aanbieding door de afnemer aan de leverancier.

Artikel 3 – prijzen

De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging door de leverancier worden gewijzigd. In geval van prijsverhoging is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 – overgang risico

 1. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor rekening en risico van de afnemer, onverschillig of de afnemer deze persoonlijk in ontvangst neemt dan wel degene die geacht wordt de afnemer te vertegenwoordigen.
 2. Onverminderd overige toekomende rechten is de leverancier gemachtigd om, indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen tot zich te nemen.
 3. Ingeval de door de leverancier geleverde goederen worden be- of verwerkt of vermengd met goederen van de afnemer of van derden, wordt de leverancier eigenaar van de be- of verwerkte goederen of van de met de geleverde goederen vermengde goederen totdat de afnemer aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.
 4. Indien er goede twijfel bij de leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is de leverancier bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De afnemer is tevens aansprakelijk voor de door de leverancier door deze vertraagde aflevering geleden schade.

Artikel 5 – overmacht

 1. De verplichting tot levering vervalt in geval van overmacht.
 2. Van overmacht van de zijde van de leverancier is sprake indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, molest, oproer, sabotage, werkstaking, gebrek aan arbeidskrachten, brand, explosie, bluswerken, rook, inbraak, diefstal, vermissing, inzakking, instorting, inwatering, vochtigheid, beschadiging of tenietgaan door ratten, muizen en ander gedierte, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicofactor van de leverancier ontstaan.
 3. Als overmacht zal eveneens worden aangemerkt niet of niet tijdige levering door derden van wie de leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Artikel 6 – reclames

 1. De afnemer dient, op straffe van verval van rechten, reclames omtrent het gewicht en/of uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk (per fax, per brief of per mail) binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan de leverancier mee te delen.
 2. De afnemer dient op straffe van verval van rechten, reclames omtrent andere dan de in lid 1 genoemde gebreken binnen bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan de leverancier mee te delen.
 3. De afnemer heeft geen recht op reclame bij een regulier gewichtsverlies welke het gevolg is van indroging en, afhankelijk van de aard van het product, de binnen de branche gangbare normen niet te boven gaat.
 4. Aan de leverancier moet de gelegenheid worden geboden elke reclame op zijn juistheid te controleren.

Artikel 7 – eigendomsvoorbehoud

 1.  Alle door leverancier geleverde en zich bij/onder de afnemer bevindende goederen blijven eigendom van leverancier, tot het moment dat de afnemer alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door leverancier aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken dan wel verrichtte of te verrichten werkzaamheden heeft betaald. Eveneens blijven alle door leverancier geleverde goederen eigendom van leverancier indien de afnemer de geleverde zaken dan wel de verrichtte werkzaamheden uit de hierboven vermelde overeenkomst niet heeft betaald en de afnemer de vorderingen welke leverancier op de afnemer heeft wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. (waarin mede begrepen zijn de vorderingen ter zake van boete, rente en kosten) niet heeft voldaan.
 2. Leverancier is te allen tijden gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen indien de afnemer in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de afnemer, ondanks schriftelijke aanmaning weigert zijn medewerking aan het terughalen van de geleverde goederen te verlenen, verbeurt de afnemer een boete van € 450,- per dag dat hij hiermee in verzuim blijft.
 3. Voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden is de afnemer niet bevoegd de door leverancier geleverde zaken aan derden (al dan niet bezitloos) te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig zijn normale bestemming van de zaken.

Artikel 8 – verzuim

 1. Indien de afnemer in verzuim is met enige uit kracht van de Wet, deze voorwaarden dan wel de overeenkomst op hem rustende verplichting, heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de afnemer kenbaar te maken zulks onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding. Voorts heeft leverancier alsdan het recht om de geleverde zaken middels een tot de afnemer gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen. Door deze verklaring wordt de overeenkomst ontbonden, onverminderd, wederom, het recht van leverancier op schadevergoeding.
 2. In gevallen dat:
 • de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, en verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 • de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 • de afnemer overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf;
 • leverancier uit mededelingen van of namens de afnemer moet afleiden dat deze tekort zal schieten in de nakoming van zijn verbintenissen;
 • leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten, en de afnemer vervolgens niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning van de zijde van leverancier, met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.
 • vaststaat dat nakoming van de verbintenissen door de afnemer zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; heeft leverancier de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de afnemer zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld. Indien een dergelijke zekerheid niet binnen een door leverancier aan te geven redelijke termijn wordt gesteld, dan heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden zulks onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan.

Artikel 9 – schade

De leverancier is nimmer tot enig andere schadevergoeding gehouden voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden, dan tot het bedrag waarvoor de leveranciers in de branche zich, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, plegen te verzekeren, behoudens opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht.

Artikel 10 – betaling

 1. Betalingen dienen zonder aftrek of enige korting te geschieden onder ‘rembours’ of binnen 14 dagen na factuurdatum, een en ander door de leverancier te bepalen.
 2. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen wordt 1,5% rente per maand in rekening gebracht, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
 3. Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door leverancier gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de afnemer verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.
 4. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen dan wel anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle daartoe ontstane kosten van invordering voor rekening van de afnemer waarbij de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het totaal verschuldigde met een minimum van € 150,00

Artikel 11 – geschillen

Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

Artikel 12 – toepasselijk recht

Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden.